Skip to content

Leughadh

Leughadh

Tha cuid dhe na goireasan an seo co-cheangailte ri HLP (Highland Literacy Project) is bidh iad feumail airson diofar sgilean a dh’aindheoin teacsa. Chaidh cuid eile a chruthachadh co-cheangailte ri leabhraichean sònraichte a bhios ainmichte.

PDF thumbnail image
10 pìosan fiosrachaidh
PDF thumbnail image
3 rudan a dh’ionnsaich mi
PDF thumbnail image
Abairtean ùra balla
PDF thumbnail image
Ag actadh le pupaidean
PDF thumbnail image
Ag aithneachadh fhaclan
PDF thumbnail image
Ainmearan gnìomhairean buadhairean
PDF thumbnail image
Ainmearan ’s msaa
PDF thumbnail image
Aithisg pàipeir-naidheachd
PDF thumbnail image
Ath-inns le Post Its®
PDF thumbnail image
Ath-innse sgeulachd
PDF thumbnail image
Bingo
PDF thumbnail image
Buadhairean
PDF thumbnail image
Buadhairean eile
PDF thumbnail image
Caractaran
PDF thumbnail image
Ciall eile
PDF thumbnail image
Clàr no diagram
PDF thumbnail image
Clàradh didseatach
PDF thumbnail image
Co-fhaclan (synonyms)
PDF thumbnail image
Coimpiutair
PDF thumbnail image
Comaig
PDF thumbnail image
Comhardadh (rhyme)
PDF thumbnail image
Còmhdach agus tiotal ùr
PDF thumbnail image
Còmhdach ùr
PDF thumbnail image
Cuir air dòigh seantansan
PDF thumbnail image
Dealbh àrainn (environmental print)
PDF thumbnail image
Dealbh eile
PDF thumbnail image
Dealbh ùr
PDF thumbnail image
Dèan dealbh agus sgrìobh
PDF thumbnail image
Dèan taisbeanadh
PDF thumbnail image
Deireadh ùr
PDF thumbnail image
Èisteachd le teip no cd
PDF thumbnail image
Faclair
PDF thumbnail image
Faclan 2 – 6 litir
PDF thumbnail image
Faclan a’ tòiseachadh le litir
PDF thumbnail image
Faclan eile airson thuirt
PDF thumbnail image
Faireachdainnean builgeanan còmhraidh
PDF thumbnail image
Faireachdainnean nan caractaran
PDF thumbnail image
Farpais cheist
PDF thumbnail image
Freagair na ceistean
PDF thumbnail image
Fuaimean
PDF thumbnail image
Geàrr-chunntas
PDF thumbnail image
Geàrr-chunntas air 3 tachartasan
PDF thumbnail image
Geàrr-chunntas air caibideil
PDF thumbnail image
Ìomhaigheachd
PDF thumbnail image
Ìre 2 – A’ tilleadh on Mhòd
PDF thumbnail image
Ìre 2 – An Nead
PDF thumbnail image
Ìre 2 – Cuairt gu Taigh Seanair
PDF thumbnail image
Ìre 2 – Cuairt Spot
PDF thumbnail image
Ìre 2 – Rud a chunnaic Uiseag
PDF thumbnail image
Ìre 2 – Sùithean 1
PDF thumbnail image
Ìre 2 – Sùithean 2
PDF thumbnail image
Leabhar-latha
PDF thumbnail image
Leugh nad aonar
PDF thumbnail image
Litreachadh
PDF thumbnail image
Litreachadh
PDF thumbnail image
Litrichean mòra
PDF thumbnail image
Litrichean mòra ’s msaa
PDF thumbnail image
Lorg 10 faclan a’ tòiseachadh le
PDF thumbnail image
Lorg Sgrìobhadair ’s msaa
PDF thumbnail image
Mìrean-measgaichte
PDF thumbnail image
Neach-naidheachd
PDF thumbnail image
Obair faclair
PDF thumbnail image
Òrdugh na h-aibideil
PDF thumbnail image
Plana an ùghdair
PDF thumbnail image
Postair
PDF thumbnail image
Postair
PDF thumbnail image
Rannsachadh
PDF thumbnail image
Rannsachadh
PDF thumbnail image
Rannsachadh eachdraidheil
PDF thumbnail image
Sgeulachd ann an òrdugh
PDF thumbnail image
Sgrìobh ceistean
PDF thumbnail image
Sgrìobh òraid
PDF thumbnail image
Snap
PDF thumbnail image
Suidheachadh no caractar
PDF thumbnail image
Tarraing caractar no suidheachadh
PDF thumbnail image
Toiseach no deireadh ùr
PDF thumbnail image
Tuigse air sgeulachd

FACTARAIDH NAM FUAIMEAN


FnF image 1

Gabhaidh CDan Factaraidh nam Fuaimean 1-3 a luchdachadh a-nuas ann an cruth faidhlichean CD-rom an seo.

Tha na faidhlichean air an gleidheadh ann am foldair ZIP airson ’s nach bi iad cho mòr ’s mar sin feumaidh sibh am fuasgladh a’ cleachdadh WinZip no inneal siostaim freagarrach eile.

GEAMA AINMEARAN


Geama

Leughadh
Leughadh
Leughadh