Skip to content

Mu dheidhinn Stòrlann

Stòrlann Logo

Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig, a’ bhuidheann a tha a’ co-òrdanachadh foillseachadh agus sgaoileadh ghoireasan do dh’fhoghlam Gàidhlig air feadh Alba. Tro phrògraman foillseachaidh Stòrlann tha goireasan gan deasachadh gach bliadhna do sgoiltean-àraich, bun-sgoiltean, àrd-sgoiltean agus foghlam fad-beatha. Tha prìomhachasan gan taghadh le tidsearan agus luchd-ionnsachaidh agus tha stiùir agus taic a’ tighinn bho ùghdarrasan ionadail air feadh Alba tron bhuidheann tar-roinneil MRG agus bho bhuidhnean eile a’ riochdachadh luchd-ionnsachaidh.

Goireasan eile

www.gaelic4parents.com
The website for parents and children interested and involved in Gaelic education. This site is bursting with games, stories, audio and much more to help you enjoy the experience of learning Gaelic, whatever your age or ability!

www.gaelicbooks.org
Am prìomh bhuidheann a tha a’ cur taic ri sgrìobhadairean agus ri foillsichearan Gàidhlig na h-Alba, agus a tha ag àrdachadh ìomhaigh agus ruigsinneachd leabhraichean Gàidhlig ann an Alba agus gu h-eadar-nàiseanta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mu dheidhinn Stòrlann
Mu dheidhinn Stòrlann
Mu dheidhinn Stòrlann